Bewindvoering

Wat houdt beschermingsbewind in?

Stel, u bent tijdelijk of voor langere tijd niet in staat om uw eigen financiën goed te regelen. Dit kan snel tot grote problemen leiden omdat bepaalde financiële en administratieve zaken toch geregeld moeten worden. Vaste lasten moeten worden betaald, belastingaangiftes ingevuld, huurtoeslagen aangevraagd, etc. Wan­neer dit soort zaken niet op tijd en goed worden geregeld ontstaan er onnodige problemen en soms zelfs schulden.
Beschermingsbewind is een regeling waarbij de rechter een bewindvoerder machtigt om de financiën te beheren. Deze bewindvoerder legt hierover vervol­gens verantwoording af aan de kantonrechter en natuurlijk ook aan u.

Wat kan beschermingsbewind voor mij betekenen?

Wanneer de rechter uw verzoek tot onderbewindstelling goedkeurt en Bureau Rigter als bewindvoerder aanwijst, betekent dit dat Bureau Rigter vanaf dat moment zorg draagt voor uw financiën. Wij beheren uw inkomen, betalen hiervan uw vaste lasten, eventuele schulden, reserveringen en levensonderhoud. U hoeft zich geen zorgen meer te maken over het betalen van rekeningen, want deze verant­woordelijkheid ligt bij ons. Wij onderhouden hierover contacten met bijvoorbeeld uw energieleverancier, met de woningbouwvereniging en andere instanties. Ook zorgen wij dat voorzieningen zoals huurtoeslag, zorgtoestal, bijzondere bijstand etc. voor u worden aangevraagd. Daarnaast kunnen wij verzekeringen voor u afsluiten en zullen wij zonodig belastingaangifte doen.

Hoe lang duurt het beschermingsbewind?

De duur van de onderbewindstelling is gelijk aan de periode waarin u niet in staat bent om de financiële zaken goed te regelen. Dit kan dus voor een bepaalde of onbepaalde tijd zijn. Er zijn drie manieren om de bewindvoering te beëindigen:

  • Door een uitspraak tot ondercuratelestelling;
  • Door het indienen van een verzoekschrift tot opheffing onderbewindstelling bij de kantonrechter;
  • Door overlijden van de betrokkene.

Wat kost beschermings­bewind?

Aan het beschermingsbewind zijn kosten verbonden. De hoogte van deze kosten worden jaarlijks door de overheid vastgesteld.
Wanneer u een minimumuitkering en weinig vermogen heeft, kan het moeilijk zijn om naast alle vaste lasten ook nog de kosten voor de bewindvoering te betalen. Binnen uw gemeente zijn voorzieningen om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand voor deze kosten. Als u hier recht op heeft, dan zullen wij als uw bewindvoerder deze voorzieningen voor u aanvragen.
Aan de behandeling van het verzoek tot onderbewindstelling zijn ook kosten verbonden, de zgn. griffierechten. Indien uw inkomen te laag is kan hiervoor bij uw gemeente bijzondere bijstand worden aangevraagd. Ook hierbij zal ons kantoor u behulpzaam zijn.

Wie vraagt beschermingsbewind aan?

In de eerste plaats kan de betrokkene zelf de maatregel vragen.
Verder kan zijn partner zo’n verzoek doen en ook familieleden tot in de vierde graad. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen en ook de broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten.
Als degene om wie het gaat nog minderjarig is en onder gezag van een voogd staat, kan ook de voogd de maatregel vragen.
Daarnaast kan de officier van justitie bewind verzoeken. Dat is van belang als er geen familie meer is die het verzoek kan doen of als ‘de familie’ goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. De betrokkene zou hun dit bijvoorbeeld zo kwalijk kunnen nemen, dat dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou belasten.

Tevens kan sinds 1 januari 2014 instellingen die de betrokkene verzorgen of begeleiden bewindvoering aanvragen.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Rigter. Graag komen we bij u langs voor een informatief gesprek. Dit is uiteraard geheel vrijblijvend en kosteloos. Tijdens dit gesprek kunt u al uw vragen stellen en alvast kennismaken met de bewindvoerder die mogelijk uw zaken gaat behartigen.

Kijk bij de pagina contact.