Curatele

Wat houdt curatele in?

Curatele is voor mensen die hun financiƫle en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. Een curator neemt beslissingen
over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

Curatele betekent dat iemand niet meer zelf rechtshandelingen aan mag gaan. Iets kopen of huren bijvoorbeeld, of geld lenen. Iemand die onder curatele is gesteld, de curandus, is daarmee automatisch handelingsonbekwaam.

De curator is de wettelijke vertegenwoordiger van de persoon die onder curatele is gesteld (de curandus). Zoals een wettige ouder of voogd een minderjarige vertegenwoordigt. De curator beheert het inkomen en het vermogen van de curandus en behartigt de materiƫle en niet-materiele belangen.Praktisch gezien is hij bewindvoerder en mentor tegelijk, alleen heeft de curator meer verantwoordelijkheden vanwege de handelingsonbekwaamheid van de curandus.

Alle lopende ondercuratelestellingen staan in het curatele- en bewindregister.

Wie vraagt de curatele aan?

In de eerste plaats kan de betrokkene zelf de maatregel aanvragen. Verder kan zijn partner zo’n verzoek doen en ook familieleden tot in de vierde graad. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen en ook de broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten.
Als degene om wie het gaat nog minderjarig is en onder gezag van een voogd staat, kan ook de voogd de maatregel aanvragen. Daarnaast kan de officier van justitie het mentorschap verzoeken.Dat is van belang als er geen familie meer is die het verzoek kan doen of als ‘de familie’ goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen.
De betrokkene zou hun dit bijvoorbeeld zo kwalijk kunnen nemen, dat dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou belasten.

Tenslotte kan de curatele ook door de instelling of woonvoorziening waar iemand verblijft worden aangevraagd.

Publicatie

Alle lopende ondercuratelestellingen in Nederland zijn opgenomen in een openbaar register. Dit curateleregister is in te zien via de internetsite: https://curateleenbewindregister.rechtspraak.nl/ .

Wat kost onder curatelestelling ?

Aan de onder curatelestelling zijn kosten verbonden. De hoogte van deze kosten worden jaarlijks vastgesteld door de overheid.
Wanneer u een minimumuitkering en weinig vermogen heeft, kan het moeilijk zijn om naast alle vaste lasten ook nog de kosten voor de curatele te betalen. Binnen uw gemeente zijn voorzieningen om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand voor deze kosten. Als u hier recht op heeft, dan zullen wij als uw curator deze voorzieningen voor u aanvragen.
Aan de behandeling van het verzoek tot onder curatelestelling zijn ook kosten verbonden, de zgn. griffierechten. Indien uw inkomen te laag is kan hiervoor bij uw gemeente bijzondere bijstand worden aangevraagd. Ook hierbij zal ons kantoor u behulpzaam zijn.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Rigter. Graag komen we bij u langs voor een informatief gesprek. Dit is uiteraard geheel vrijblijvend en kosteloos. Tijdens dit gesprek kunt u al uw vragen stellen en alvast kennismaken met de curator die mogelijk uw zaken gaat behartigen.
Kijk bij de pagina contact.